Ενισχύσεις – Χρηματοδοτήσεις

Στόχος της ενίσχυσης που συγχρηματοδοτείται από Ελλάδα και Ε.Ε. αποτελεί η κάλυψη μέρους των λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης και η στήριξη της στο πλαίσιο της πανδημικής κρίσης COVID 19 ώστε να συντελέσει στην βιωσιμότητα της και μετά από το πέρας της πανδημίας.